فلاورباکس طبقاتی پایه چراغ یک محصول منحصر به فرد مجهز به یک سیستم دوبعدی عملکردی است به راحتی قابل نصب بر روی انواع پایه چراغ ها ی پارک  – باغ و


خیابان های شهرو تزئین کننده ستون های. چراغ که به ساده گی نصب می شود  گلدان ها  به ظاهر ستون های ایستاده  جلوه بسیار چشم نوازی می دهد علاوه بر این، بر


زیبایی و متمایز شدن به شهر زیبا  تبدیل خواهند شد. گلدان های طبقاتی پایه چراغی را میتوان به تعداد طبقات دلخواه نصب نمود