فلاورباکس طرح ملی – فلاورباکس طرح ملی دارای شاسی فلزی رنگ شده توسط سیستم الکترو استاتیک و مونتاز شده با گلدان های طبقاتی  گرد دارای سیستم آبیاری


قطره ای قابلیت نصب آرم (لوگو) مجموعه درشاسی این مجموعه میتواند گزینه ای خوب جهت رفیوژ های خیابان ها و میدان ها باشد فلاورباکس طبقاتی طرح ملی بستری


مناسب جهت کاشت گل های فصل و همچنین درختچه ای می باشد