فلاورباکس طبقاتی  گارد –گلدان بسیار مستحکم و زیبا جهت کاشت گل وزیبا سازی گارد ریل ها و حفاظ های جدا کننده در بلوار ها و پل های پیاده رو و ماشین گذر


این نوع فلاورباکس دارای شاسی فلزی جهت مونتاژ گلدان ها در طبقات مختلف مجهز به سیستم آبیاری قطره – فلاورباکس گارد گزینه ای جهت زیبا سازی گذر گاه ها


عابر پیاده و ایجاد محیط سبز و ایجاد محیطی چشم انداز