فلاورباکس گرد(کروی) – فلاورباکس کروی شکل دارای شاسی فلزی و پایه ستون رنگ شده توسط سیستم الکترو استاتیک دارای 3 طبقه  و گلدان وسط فلاورباکس کروی


شکل دارای سیتم آبیاری  قطره ای این نوع گلدان گزینه ای مناسب جهت ایجاد فضای دلنشین در رفیوژ های کناری و بلوارهای شهری می باشد